+ 48 503 534 885 michalina.trojkom@gmail.com

Pozwolenie na budowę

Przed rozpoczęciem budowy naszego domu niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest to najważniejszy dokument całego zamierzenia inwestycyjnego.

Co należy przygotować / co możesz zlecić nam ?

Dokument potwierdzający własność działki, tj. akt notarialny, wyciąg z ksiąg wieczystych. Jedyny dokument, który musi dostarczyć Inwestor. Całą resztą zajmujemy się my na podstawie pełnomocnictwa.

Wystąpić o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub o warunki zabudowy, jeśli w danym rejonie nie jest on uchwalony. Informacje na ten temat udzieli odpowiedni Urząd Gminy lub Urząd Miasta. Zapisy planu miejscowego mówią nam o tym, jaka inwestycja może być zrealizowana na danym terenie. Zawarte są w nim parametry dopuszczalnej powierzchni zabudowy, koniecznej powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości budynku, ilości kondygnacji, dopuszczalnym kącie nachylenia dachu budynku. Warto przeczytać plan zagospodarowania przestrzennego przed zakupem projektu budynku. Jeśli nie wiesz, czy budynek jaki wybrałeś jest możliwy do wybudowania, napisz do nas o uzyskanie informacji w tym zakresie.

Wykonać aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej zlecając ją geodecie. Aktualizacja mapy podlega zatwierdzeniu przez wydział geodezji danego urzędu, warto wziąć to pod uwagę i po konsultacji zakresu z projektantem, od tego zacząć proces inwestycyjny. Nie znasz geodety, zostaw to nam.

Pobrać wypisy z rejestru gruntu, mapę ewidencyjną, mapę klasyfikacyjna gleb. Te dokumenty przydają się projektantom, do pełnej wiedzy na temat terenu przeznaczonego pod inwestycję tj. powierzchnia działki, klasy gruntów wraz z powierzchnią zajętą przez poszczególne grunty.

Wystąpić o warunki techniczne wykonania przyłączy do budynku. Dowiemy się w ten sposób, czy nasza działka będzie w przyszłości uzbrojona w wodę, kanalizację, prąd i gaz. Na podstawie warunków wykonuje się projekty przyłączy do budynku, które są odrębnym opracowaniem niż pozwolenie na budowę.

Warto również wystąpić do zarządcy drogi o dostępność do drogi publicznej oraz o warunki na wykonanie zjazdu indywidualnego z działki, jeśli nie mamy połączenia z drogą poprzez istniejący zjazd.

Co dalej ?

Projekt zagospodarowania terenu

Jest to załącznik graficzny wykonany na aktualizowanej mapie do celów projektowych, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na sytuacji przedstawia się usytuowanie projektowanego budynku na działce w odniesieniu do kierunków świata, wskazuje się układ komunikacji wewnętrznej, projektowane przyłącza do budynku, małą architekturę, projektowaną niwelację terenu. Tu również wykonuje się bilans terenu, czyli wykazanie terenów zabudowanych, utwardzonych oraz powierzchni biologicznie czynnej.

Uzgodnienia branżowe

Mając ustaloną lokalizację budynku, wykonuje się uzgodnienia branżowe. Polegają one na przedstawieniu projektu zagospodarowania terenu u dysponentów poszczególnych sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Czasem też na działce występują uzbrojenia tj. melioracje i urządzenia wodne. Każdy dysponent wydaje warunki zbliżeń lub skrzyżowań projektowanej inwestycji z własną siecią.

Kiedy masz już wszystkie dokumenty…

Występujemy do odpowiedniego urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego.
Opracowanie zawiera dwa tomy (każdy po 4 egzemplarze):

  • tom 1 – Projekt zagospodarowania działki wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, opisami technicznymi, uzgodnieniami branżowymi, opiniami, załącznikami
  • tom 2 – Projekt budynku mieszkalnego

Czas uzyskania decyzji jest zależny od urzędu, ustawowo jest to 65 dni. Zdarza się, że w przypadku nieskomplikowanej sprawy jest on krótszy, 30 dni.